Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vedtekter

Stjernerblokkveien private barnehage vedtekter.......Jeriko Barnehage sine vedtekter står lenger nede på siden.

  

Vedtekter for STJERNEBLOKKVEIEN PRIVATE BARNEHAGE
 

            1. Driftsform: Barnehagen drives som fulltidsbarnehage fra kl. 7.30 – 16.30, og eies av Lillian Huse.

            2. Formål og innhold: Barnehagen skal gi barna et godt miljø, med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns                 personlighet, hjelpe barna til å utvikle evnen til empati og gi selvutfoldelse gjennom allsidig lekemuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen                               medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte og etisk veiledning. Videre skal barnehagen søke å sikre barna gode                       utviklingsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem.

            3. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på                      etiske normer og verdier og ikke være forankret i et spesielt livssyn.

            4. Den etiske veiledningen barnehagen gir må ta hensyn til barnas alder, modenhet og hjemmemiljø.

            5. Barnehagen skal formidle sentrale tradisjoner, som jul og påske.

           6.Opptak: Stjerneblokkveien Barnehage kan ha opptil 18 barn i alderen 1 - 5 år.  Oppholdsarealet er 4m2 pr. barn u/3 år og 3.2 m2 pr. barn o/3år.

           7. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.
              Opptaksmyndighet Tildeling av barnehageplasser skjer etter rutiner utarbeidet av Oslo kommune som følge av at barnehagen er med på samordnet                                  opptaksprosess, jfr. barnehageloven § 12. Det er daglig leder i barnehagen, som på vegne av eier, foretar det formelle opptaket. Det er kommunen som er                          klageinstans for å kunne etterprøve en tildeling av plass ved samordnet opptak.

              Opptakskrets
              Velg et element.
              Opptaksprioriteringer
              Opptak skjer etter følgende prioritering:
              1. Barn med nedsatt funksjonsevne (sakkyndig vurdering må vedlegges) og barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet                   og fjerde ledd (kopi av vedtak må vedlegges) skal prioriteres, jfr. barnehageloven § 13.

             2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen

             3. Øvrige barnehageplasser tildeles 5.1 Søkere som har prioritert barnehagen som nr. 1 eller 2. 5.2 Hvis to søkere står likt, avgjøres dette etter eldste barnet i                           aktuelt årskull.

             8. Rett til barnehageplass: Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det    søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til barnehageplass fra                       august, jfr.bhg. loven.

             9. Aksept av plass
                 Ved aksept av barnehageplass bekrefter foreldre/foresatte at de har godkjent barnehagens vedtekter.

             10. Barna fra Stjerneblokkveien Borettslag har 1 prioritet

             11. Barn fra bydel Alna har fortrinnsrett, deretter barn fra andre bydeler i Oslo og til slutt barn fra andre kommuner.

             12.  Oppsigelsen av plassen må skje elektronisk i de kommunen der dette er mulig. Hvis ikke, må oppsigelsen leveres/sendes skriftlig til barnehagen.
                 Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 3 mnd. fra den 1. i påfølgende måned. Det betales for plassen ut oppsigelsestiden enten barnet                   benytter plassen eller ikke. Dersom plassen benyttes etter 1. mai, må det betales for plassen til og med ut barnehageåret. Det vil si at plassen må sies opp                         senest innen 1. mars hvis plassen ikke skal benyttes etter 1.mai.

              13. Samarbeidsutvalget: Barnehagen skal ha samarbeids utvalg, jfr. Bhg. Loven §4, som består av 4 medlemmer: to fra ansatte og to fra foreldrene.

              14. Foreldrebetalingen følger maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Normal skjer slik prisregulering med virkning fra 1. januar                             hvert år. Betalingen fordeles på 11 måneder i året og juli er betalingsfri måned. Faktura sendes foresatte forskuddsvis. Det betales ekstra for kost i henhold til                     gjeldende satser for den enkelte barnehage. Foreldrebetalingen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. hver måned. Nye barn betaler for plassen fra den                         oppstartdatoen som fremgår av signert kontrakt. Ved purring ilegges purregebyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso.                         Manglende betaling kan føre til tap av plass. Det gis inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon.

              15.  Eksklusjon/mislighold: Stjerneblokkveien Barnehage kan si opp plassen med 14 dagers varsel dersom:
                    a). Gjeldene vedtekter ikke blir overholdt.
                    b). Betaling ikke forekommer til rett tid. Dersom a) ikke følges skal skriftlig varsel gis.Dersom b) ikke følges gis 1 skriftlig varsel før oppsigelse foretas.                                          Restbeløpet sendes til inkasso.

              16.Henting av barn: Barn som ikke er hentet kl. 16.30, må betale et gebyr på kr. 100 pr påbegynt kvarter.
             
              17.Forsikring: Foreldrene må selv forsikre sine barn da barnehagen ikke har kollektiv forsikring.

              18:Barnehagen stenger i romjulen og i påsken.
               a)Barnehagen stenger 1mnd om sommeren

             19. Barnehagen har inntil 5 planleggingsdager i året.

             20.Det kreves at foreldrene med barn i barnehagen deltar aktivt i forbindelse med dugnader. Regelen er inntil to dugnader i året av 4,5timer, de som ikke deltar                    må betale kr. 750.- pr for uteblivelse.

             21.Styreren: Styreren har den daglige administrative, personalmessige og faglige ledelse av Styreren disponerer budsjettmidlene. Styreren har ansvar for                              anskaffelse utstyr og materiell. Styrer skal organisere virksomheten i barnehagen, fordele arbeidsoppgaver, planlegge ferieavvikling, skaffe vikarer m.m. Styrer                  har i samarbeid med pedagogisk veileder et særlig ansvar for den pedagogiske planleggingen barnehagen, herunder utarbeide årsplan.

             22.Internkontroll blir ivaretatt av styrer og verneombud i nært samarbeid med pedagogisk leder.

            23. Taushetsplikt og opplysningsplikt I henhold til barnehageloven § 20 har alle som arbeider i barnehagene, eller i tilknytning til denne, taushetsplikt om alle                          forhold som de får kjennskap til vedrørende barna og deres familier. Det samme gjelder for foreldrerepresentantene i barnehagens samarbeidsutvalg. Uten                     hinder av taushetsplikten har barnehagens personale har opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten i henhold til barnehageloven §§ 21 og 22.
 

Siste endring 03.06.2021

                                                                                             Vedtekter for Jeriko barnehage:
     

  1.      Driftsform: Barnehagen drives som fulltidsbarnehage fra kl. 7.30 – 16.45, og eies av Lillian Huse og Berit Haugeland.

  2.      Formål og innhold: Barnehagen skal gi barna et godt miljø, med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle evnen til empati og gi selvutfoldelse gjennom allsidig lekemuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte og etisk veiledning. Videre skal barnehagen søke å sikre barna gode utviklingsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem.

                   3.   Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter    for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på                      etiske normer og verdier og ikke være forankret i et spesielt livssyn.

                   4.  Den etiske veiledningen barnehagen gir må ta hensyn til barnas alder, modenhet og hjemmemiljø.

                   5.   Barnehagen skal formidle sentrale tradisjoner, som jul og påske.

  1.        Opptak: Jeriko Barnehage kan ha opptil 18 barn i alderen 1 - 5 år.      Oppholdsarealet er 4m2 pr. barn u/3 år og 3.2 m2 pr. barn o/3år.

                 7.  Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.
               Opptaksmyndighet Tildeling av barnehageplasser skjer etter rutiner utarbeidet av Oslo kommune som følge av at barnehagen er med på samordnet                                 opptaksprosess, jfr. barnehageloven § 12. Det er daglig leder i barnehagen, som på vegne av eier, foretar det formelle opptaket. Det er kommunen som er                         klageinstans for å kunne etterprøve en tildeling av plass ved samordnet opptak.

                Opptakskrets
                Velg et element.
                Opptaksprioriteringer


              Opptak skjer etter følgende prioritering:
              1. Barn med nedsatt funksjonsevne (sakkyndig vurdering må vedlegges) og barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet                   og fjerde ledd (kopi av vedtak må vedlegges) skal prioriteres, jfr. barnehageloven § 13.

              2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen

              3. Øvrige barnehageplasser tildeles 5.1 Søkere som har prioritert barnehagen som nr. 1 eller 2. 5.2 Hvis to søkere står likt, avgjøres dette etter eldste barnet i                            aktuelt årskull.

               8.  
  Rett til barnehageplass: Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til barnehageplass fra                           august, jfr.bhg. loven.

               9. Aksept av plass
               Ved aksept av barnehageplass bekrefter foreldre/foresatte at de har godkjent barnehagens vedtekter.
             
                10. 
  Barn fra bydel Alna har fortrinnsrett, deretter barn fra andre bydeler i Oslo og til slutt barn fra andre kommuner.

  1.      Oppsigelsen av plassen må skje elektronisk i de kommunen der dette er mulig. Hvis ikke, må oppsigelsen leveres/sendes skriftlig til barnehagen. Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 3 mnd. fra den 1. i påfølgende måned. Det betales for plassen ut oppsigelsestiden enten barnet benytter plassen eller ikke. Dersom plassen benyttes etter 1. mai, må det betales for plassen til og med ut barnehageåret. Det vil si at plassen må sies opp senest innen
   1. mars hvis plassen ikke skal benyttes etter 1.mai.

  2. 12. Samarbeidsutvalget: Barnehagen skal ha samarbeids utvalg, jfr. Bhg. Loven §4, som består av 4 medlemmer: to fra ansatte og to fra foreldrene.

                13.  Foreldrebetalingen følger maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Normal skjer slik prisregulering med virkning fra 1. januar                            hvert år. Betalingen fordeles på 11 måneder i året og juli er betalingsfri måned. Faktura sendes foresatte forskuddsvis. Det betales ekstra for kost i henhold til                    gjeldende satser for den enkelte barnehage. Foreldrebetalingen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. hver måned. Nye barn betaler for plassen fra den                          oppstartdatoen som fremgår av signert kontrakt. Ved purring ilegges purregebyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso.                        Manglende betaling kan føre til tap av plass. Det gis inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon.

  1.      Eksklusjon/mislighold: Jeriko Barnehage kan si opp plassen med 14 dagers varsel dersom: a). Gjeldene vedtekter ikke blir overholdt. b). Betaling ikke forekommer til rett tid. Dersom a) ikke følges skal skriftlig varsel gis.Dersom b) ikke følges gis 1 skriftlig varsel før oppsigelse foretas. Restbeløpet sendes til inkasso.

  2.      Henting av barn: Barn som ikke er hentet kl. 16.45, må betale et gebyr på kr. 200 pr påbegynt kvarter.                       

  3.      Forsikring: Foreldrene må selv forsikre sine barn da barnehagen ikke har kollektiv forsikring.

  4.      Barnehagen stenger i romjulen og i påsken. 
   Barnehagen stenger 1mnd om sommeren

                  18. Barnehagen har inntil 5 planleggingsdager i året.

  1.      Det kreves at foreldrene med barn i barnehagen deltar aktivt i forbindelse med dugnader. Regelen er inntil to dugnader i året av 4,5timer, de som ikke deltar må betale kr. 750.- pr for uteblivelse.

  2.      Styreren: Styreren har den daglige administrative, personalmessige og faglige ledelse av Styreren disponerer budsjettmidlene. Styreren har ansvar for anskaffelse utstyr og materiell. Styrer skal organisere virksomheten i barnehagen, fordele arbeidsoppgaver, planlegge ferieavvikling, skaffe vikarer m.m. Styrer har i samarbeid med pedagogisk veileder et særlig ansvar for den pedagogiske planleggingen barnehagen, herunder utarbeide årsplan.

  3.      Internkontroll blir ivaretatt av styrer og verneombud i nært samarbeid med pedagogisk leder.
         
  4.      Taushetsplikt og opplysningsplikt I henhold til barnehageloven § 20 har alle som arbeider i barnehagene, eller i tilknytning til denne, taushetsplikt om alle forhold som de får kjennskap til vedrørende barna og deres familier. Det samme gjelder for foreldrerepresentantene i barnehagens samarbeidsutvalg. Uten hinder av taushetsplikten har barnehagens personale har opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten i henhold til barnehageloven §§ 21 og 22.

   Sist endret:
   3.6.2021
  Del denne siden med andre!

  Share on FacebookShare on Twitter

  Logg inn