Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vedtekter

Stjernerblokkveien private barnehage vedtekter.......Jeriko Barnehage sine vedtekter står lenger nede på siden.

         Vedtekter for STJERNEBLOKKVEIEN PRIVATE  

               BARNEHAVE

  1. Driftsform: Barnehagen drives som fulltidsbarnehage fra kl. 7.30 – 16.30, og eies av Lillian Huse.

 2. Formål og innhold: Barnehagen skal gi barna et godt miljø, med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle evnen til empati og gi selvutfoldelse gjennom allsidig lekemuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte og etisk veiledning.  Videre skal barnehagen søke å sikre barna gode utviklingsmuligheter i nær forbindelse  med barnas hjem.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter    for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på etiske normer og  verdier og ikke være forankret i et spesielt livssyn.
Den etiske veiledningen barnehagen gir må ta hensyn til barnas alder, modenhet og hjemmemiljø.
Barnehagen skal formidle sentrale tradisjoner, som jul og påske.

 3.  Opptak: Stjerneblokkveien Barnehage kan ha opp til 18 barn i alderen 1 - 5 år.  Oppholdsarealet er 4m2 pr. barn u/3 år og 3.2 m2 pr. barn o/3år. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

§12. Opptaket foretas samordnet for kommunale og private barnehager.

Oslo kommune er fra 01.03.09. ett inntaksområde. Søknaden sendes den bydelen man   bor i.

§13. Prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved  opptak til barnehage (kode 10). Likeledes barn som er fattet vedtak om            etter lov om barneverntjenester (kode 20 og 30).

Rett til barnehageplass: Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til barnehageplass fra august,  jfr.bhg. loven. 

Barna fra Stjerneblokkveien Borettslag har 1 prioritet

Barn fra bydel Alna har fortrinnsrett, deretter barn fra andre bydeler i Oslo og til slutt barn fra andre kommuner.

 

 4.  Oppsigelse: Barnehagen har 3 mnd. oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra den 1.eller 15. i mnd. Plassen sies opp skriftlig.

 5.   Samarbeidsutvalget: Barnehagen skal ha samarbeidsutvalg, jfr. Bhg. Loven §4,  som består av 4 medlemmer: to fra ansatte og to fra foreldrene.

 6.  Foreldrebetaling: Det skal betales forskuddsvis innen den 28. i mnd. Ved for sen betaling ilegges purregebyr på kr.50. Foreldrebetalingen er makspris pluss kostpenger. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgradering.  

  1. Eksklusjon/mislighold: Stjerneblokkveien Barnehage kan si opp plassen med 14 dagers varsel dersom: a). Gjeldene vedtekter ikke blir overholdt. b). Betaling ikke forekommer til rett tid. Dersom a) ikke følges skal skriftlig varsel gis. Dersom b) ikke følges gis 1 skriftlig varsel før oppsigelse foretas. Restbeløpet sendes til inkasso.  
  1. Henting av barn: Barn som ikke er hentet kl. 16.30, må betale et gebyr på kr. 100 pr påbegynt kvarter.   
  1. Forsikring: Foreldrene må selv forsikre sine barn da barnehagen ikke har kollektiv forsikring. 
  1.  Barnehagen stenger i romjulen og i påsken.

 Barnehagen stenger 1mnd om sommeren

 Barnehagen har 3 planleggingsdager i året.

11. Det kreves at foreldrene med barn i barnehagen deltar aktivt i forbindelse med  dugnader. De som ikke deltar må betale kr. 500.- for uteblivelse.  

12. Styreren: Styreren har den daglige administrative, personalmessige og faglige ledelse av Styreren disponerer budsjettmidlene. Styreren har ansvar for anskaffelse utstyr og materiell. Styrer skal organisere virksomheten i barnehagen, fordele arbeidsoppgaver, planlegge ferieavvikling, skaffe vikarer m.m. Styrer har i samarbeid med pedagogisk veileder et særlig ansvar for den pedagogiske planleggingen barnehagen, herunder utarbeide årsplan. 

  1. Internkontroll blir ivaretatt av styrer og verneombud i nært samarbeid med pedagogisk   veileder.

Siste endring 01.09.11..


                                                                                           Vedtekter for Jeriko barnehgae:

1. Barnehagen drives som fulltidsbarnehage fra kl. 7.30 – 16.45, og eies av Berit Haugland og Lillian Huse.

 2. Formål og innhold: Barnehagen skal gi barna et godt miljø, med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle evnen til empati og gi selvutfoldelse gjennom allsidig lekemuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte og etisk veiledning. Videre skal barnehagen søke å sikre barna gode utviklingsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem.
Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter    for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på etiske normer og  verdier og ikke være forankret i et spesielt livssyn.
Den etiske veiledningen barnehagen gir må ta hensyn til  barnas alder, modenhet og hjemmemiljø.
Barnehagen skal formidle sentrale tradisjoner, som jul og påske.

3. Opptak: Jeriko Barnehage kan ha opp til 18 barn i alderen 1 - 5 år.  Oppholdsarealet er 4m2 pr. barn u/3 år og 3.2 m2 pr. barn o/3år. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

§12. Opptaket  foretas samordnet for kommunale og private barnehager.

Oslo kommune er fra 01.03.09. ett inntaksområde. Søknaden sendes den bydelen man bor i.

§13. Prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne  har rett til prioritet ved opptak til barnehage (kode 10). Likeledes barn som er fattet vedtak om etter  lov om   barneverntjenester (kode 20 og 30).

Rett til barnehageplass: Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til barnehageplass fra august,             jfr.bhg. loven. 

Barn fra bydel Alna har fortrinnsrett, deretter barn fra andre bydeler i Oslo og til slutt barn fra andre kommuner.

 

 4.  Oppsigelse: Barnehagen har 1 mnd. oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra den 1.eller 15. i mnd. Plassen sies opp skriftlig.

 5.   Samarbeidsutvalget: Barnehagen skal ha samarbeidsuvalg, jfr. Bhg. Loven §4,  som består av 4 medlemmer: to fra ansatte og to fra foreldrene.

6.  Foreldrebetaling: Det skal betales forskuddsvis innen den 28. i mnd. Ved for sen betaling ilegges purregebyr på kr.50. Foreldrebetalingen er makspris pluss kostpenger. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgraderdeing.  

7. Eksklusjon/mislighold: Jeriko Barnehage kan si opp plassen med 14 dagers varsel dersom: a). Gjeldene vedtekter ikke blir overholdt. b). Betaling ikke forekommer til rett tid.Dersom a) ikke følges skal skriftlig varsel gis.Dersom b) ikke følges gis 1 skriftlig varsel før oppsigelse foretas. Restbeløpet sendes til inkasso.  

8. Henting av barn: Barn som ikke er hentet kl. 16.45, må betale et gebyr på kr. 100 pr påbegynt halvtime. 
9. Forsikring: Foreldrene må selv forsikre sine barn da barnehagen ikke har kollektiv forsikring.
10.  Barnehagen stenger i romjulen og i påsken.
 Barnehagen stenger 4 uker om sommeren (f.o.m. 2 uke i juli t.o.m. 2uke i august)
Barnehagen har 4 planleggingsdager i året.

11. Det kreves at foreldrene med barn i barnehagen deltar aktivt i forbindelse med dugnader. De som ikke deltar må betale kr. 300.- for uteblivelse.

12.  Styreren: Styreren har den daglige administrative, personalmessige og faglige ledelse av Jeriko  Barnehage.

Styreren disponerer budsjettmidlene. Styreren har ansvar for anskaffelse utstyr og materiell. Styrer skal organisere virksomheten i barnehagen, fordele arbeidsoppgaver, planlegge ferieavvikling, skaffe vikarer m.m. Styrer har i samarbeid med pedagogisk veileder et særlig ansvar for den pedagogiske planleggingen barnehagen, herunder utarbeide årsplan. 
13. Internkontroll blir ivaretatt av styrer og verneombud i nært samarbeid med pedagogisk   veileder.

 

 

            Siste endring 01.09.11..

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn